donderdag 29 januari 2015

ARTticle 'Art and Culture' *


It seems there is a connection between culture and art. Often these two words are used together. But what’s the meaning of ‘culture’?

The word ‘culture’ has its origins in the Latin word ‘colere’, meaning ‘plowing the soil’. That still is one of the meanings or ‘culture’. You know ‘agriculture’ and ‘cultivated soil’. Also the product of the cultivation is ‘a culture’, varying from micro-organisms to roses. The culture of roses is about growing a certain type of rose. The distinguished characteristics of that rose are developed, improved.

This is leading us to the other meaning of ‘a culture’. Now it isn’t about flowers, but people. In ‘a culture’ they develop distinguished characteristics. The people in a group all have a certain behaviour. They develop the same values, tradition, rituals, a lifestyle. And this leads to a style of building, clothes, food, music, etcetera.

Now we arrived at the meaning of ‘culture’. Cultural expression: everything characterising humans, or a group of humans, a sub-culture. In fact that is everything except nature. It can be architecture, fashion (clothing), food, music, fine arts, theatre, etiquette, traditions, and many more.
By mentioning ‘art and culture’ in the same breath the aspect of ‘art’ is widened to ‘all art’. But the aspect of ‘culture’ is narrowed to only that part having to do with art.


So at one side ‘culture’ is something that makes groups of people differ from each other, at the other side it’s about what they have in common. It can be restriction, or development. 

a product of culture: a rose 

*Voortaan staat de Nederlandse tekst op een aparte pagina 'Nederlands (Dutch)'. 

maandag 12 januari 2015

Creativity is a Gift

Creative
Create, creation, creativity, creative thinking, being creative 
'Creativity is a gift', coloured pencils in 'daily journal January 2015'*

Creating is not just ‘making’. An important aspect of creating is designing. Someone can design a ‘creation’ and have it made by others, but is still the ‘creator’. Someone ‘thinking creative’ can have wonderful ideas … which are impossible to execute. But these ideas – the thoughts – are created!

It’s my conviction every human has some creativity. I base it on Genesis 1:27 (the bible). There it says God created humans ‘in His image’. God is the Designer and Creator of all there is. We are ‘in His image’, so we are designers and creators too. It’s a spiritual (mental) ability, because God is a spirit. So every human is able to think creative.

The ability to be creative does not show in every person. Many people never learned to use their creativity. Maybe they weren’t stimulated to think by themselves. Maybe their toys were unimaginative and the TV was their nanny. So their creativity was smothered.

When there are no materials, creative children can find a way to execute their creative ideas. With sand, sticks and stones children can create beautiful things! If parents tell them to stop otherwise they will become dirty … they oppose their creativity!

If parents don’t give their children materials to colour and potter with ‘until they’re the right age’… their children might never have ‘the right age’. As soon as a child can hold something in its hand, it’s able to create. Sure, parents have to give a little ‘direction’, or the child will create anywhere: on the wall, the carpet, the table-cloth, etc. All direction needed is: giving a large tough piece of paper (f.e. wallpaper) and keep an eye on it, the crayons are used only on that paper (b.t.w. wax crayons are the best for the hands of toddlers).

But … you aren’t a toddler anymore. You have a history. In the past you might not be stimulated to show your creativity. You never have any ideas and you can’t even draw a stick-figure … Do not worry! 
'Begonia rex', sketch using cheap felt pens on cheap printing paper 

As I said there’s creativity in every human. So you have it in you. Maybe it’s hidden very deep inside. But you can ‘draw it up’. You can learn to surface your inner creativity. I mean real creativity, the ability to develop an idea, to design and create something. Of course it isn’t there in a wink of an eye … Take your time.

First think: what would you like to do? That’s personal. Some people want to paint, others to write poems and others to plant a beautiful garden. These are all creative activities. But you need more than only creativity, you need to learn and practice skills.

You know what’s funny? When you start learning the skills … the creative ideas will follow. After all you had them in you, spiritually! While you’re busy learning the needed skills, the ideas will find a ‘way’ to surface. So you can search for a course to learn something you like to do. You’ll notice: the more you’re busy doing what you like, the more creative ideas will surface!


Creatief
Creëren, creatie, creativiteit, creatief denken, creatief zijn

Creëren betekent: scheppen. Scheppen is niet zomaar ‘maken’. Een belangrijk aspect van scheppen is het bedenken of ontwerpen. Iemand die een ‘creatie’ ontwerpt kan die zelfs door anderen laten maken, maar is toch de schepper ervan. Iemand kan ‘creatief denken’ en zo tot heel aparte ideeën komen … die misschien niet uitvoerbaar zijn. Toch zijn die ideeën -de gedachten- dan wel gecreëerd! 

Het is mijn overtuiging dat ieder mens creativiteit in zich heeft. Dat baseer ik op Genesis 1:27 (de bijbel). Daar staat namelijk dat God de mens schiep ‘naar Zijn beeld’. God is de Ontwerper en Schepper van alles wat er is. Als wij ‘naar Zijn beeld’ zijn, dan zijn wij ook ontwerpers, scheppers. Het gaat dan om het geestelijke vermogen, want God is een geestelijk wezen. Ieder mens heeft dus het vermogen in zich om creatief te denken.

Dat vermogen tot creativiteit komt er echter niet bij ieder mens uit. Veel mensen hebben nooit geleerd om hun creativiteit te gebruiken. Misschien werden ze als kind niet gestimuleerd om zelf dingen te bedenken. Misschien hadden ze fantasieloze speeltjes en werden ze al heel jong voor de TV gezet. Daardoor wordt creativiteit al in de kiem gesmoord.

Als er geen materialen zijn, dan bedenkt een creatief kind wel een manier om toch z’n creatieve ideeën uit te voeren. Kinderen kunnen met zand, stokjes en steentjes prachtige dingen maken! Als de ouders dat echter verbieden, omdat het kind er vies van wordt … dan werken ze de creativiteit tegen!

Als ouders wachten met het geven van kleur- en knutselmaterialen ‘totdat het kind er aan toe is’ … dan komt het kind er misschien nooit aan toe. Zodra een kind iets met z’n handje kan vasthouden is het in staat zich creatief te uiten. De ouders moeten dat wel een beetje ‘sturen’, anders uit het kind z’n creativiteit overal op: de muur, de vloerbedekking, het tafelkleed, enz. Maar dat ‘sturen’ hoeft niet verder te gaan dan een flink stevig stuk papier (bijvoorbeeld behangpapier) te geven en er op te letten dat kleurkrijtjes alleen daarop gebruikt worden (dikke kleurkrijtjes zijn heel geschikt voor kleine peuterhandjes).

Maar … jij bent geen klein kind meer. Je hebt al een heel verleden achter je. In dat verleden ben je misschien helemaal niet gestimuleerd om je creatief te uiten! Je weet niets te bedenken en je kunt nog geen poppetje tekenen … Niet getreurd! 
Zelfgemaakt 'reisjournaal' (travel journal) met suède omslag 

Zoals ik al zei zit creativiteit in ieder mens. Dus ook jij hebt het in je. Misschien zit het heel diep weggestopt. Maar je kunt het ‘ophalen’. Je kunt leren de creativiteit die jij in je hebt, te uiten. Echte creativiteit bedoel ik, het vermogen om zelf iets te bedenken en dat uit te voeren. Natuurlijk kun je dat niet zomaar ineens … Neem er de tijd voor.

Bedenk eerst wat jij leuk zou vinden om te doen. Dat is heel persoonlijk. Er zijn mensen die willen schilderen, terwijl anderen gedichten willen schrijven en weer anderen een mooie tuin willen aanleggen. Dat zijn allemaal activiteiten waarbij je creativiteit goed kunt gebruiken. Maar je hebt meer nodig dan alleen creatieve ideeën, je moet ook vaardigheden aanleren.

Weet je wat zo leuk is: als je begint de vaardigheden aan te leren … dan komen de creatieve ideeën ook wel. Die zaten tenslotte al in je geest! Doordat je bezig bent met de vaardigheden, vinden de ideeën een ‘weg’ om tevoorschijn te komen. Ga dus gewoon een cursus volgen om iets te leren dat jou leuk lijkt! Je zult merken: hoe meer je bezig bent met wat je leuk vindt, hoe meer creatieve ideeën er in je op komen!
 Een schets van Van Gogh als voorbeeld voor mijn schets in 'daily journal January 2015'* 

* ideas (prompts) for daily journal sketches in January 2015 I found here:
ideeën voor dagelijkse schetsen in januari 2015 vond ik hier: